Střední průmyslová škola a obchodní akademie v BruntáleLogo střední průmyslové školy a obchodní akademie v Bruntále

Kritéria přijím. řízení 2017/2018

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

na Střední průmyslovou školu a Obchodní akademii, Bruntál, příspěvkovou organizaci

pro obory:

18–20–M/01 Informační technologie

23–41–M/01  Strojírenství

23–45–M/01  Dopravní prostředky

63–41–M/02 Obchodní akademie

 1. Uchazeči budou přijímáni ke vzdělávání na základě:
  1. hodnocení z předcházejícího vzdělání ve vybraných předmětech,
  2. výsledku jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech.
 2. Termíny jednotné přijímací zkoušky:
  1. První termín jednotné přijímací zkoušky: 12. dubna 2017,
  2. Druhý termín jednotné přijímací zkoušky: 19. dubna 2017.
 3. Každý uchazeč může jednotnou zkoušku konat dvakrát, v prvním stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené na přihlášce ve druhém pořadí.
 4. Při přijímacím řízení bude žák hodnocen prospěl nebo neprospěl.
 5. Žák je u přijímacího řízení hodnocen prospěl, pokud:
  1. získá 10 a více bodů z jednotné přijímací zkoušky konané formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a současně
  2. získá 10 a více bodů z přijímací zkoušky z písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a současně
  3. je celkový součet za přijímací řízení 40 a více bodů.
 6. Žák je u přijímacího řízení hodnocen známkou neprospěl, pokud nedosáhne minimálního počtu bodů dle bodu 4).
 7. Pokud je žák hodnocen za přijímací řízení známkou neprospěl, nebude přijat z důvodu nesplnění kritérií přijímacího řízení.
 8. Pokud je žák hodnocen u přijímacího řízení známkou prospěl, bude v jednotlivých oborech stanoveno jeho pořadí mezi žáky, kteří prospěli. Pořadí bude určeno na základě součtu bodů získaných za prospěch na základní škole a při přijímacích zkouškách, a to od hodnoty nejvyšší po hodnotu nejnižší. Lepší umístění mají žáci s vyšším počtem bodů. Žák může celkově získat nejvýše 136 bodů. Za prospěch na základní škole získá žák nejvýše 36 bodů. Za prospěch u jednotných přijímacích zkoušek získá žák nejvýše 100 bodů. Z Českého jazyka a literatury nejvýše 50 bodů, z Matematiky nejvýše 50 bodů. V případě shodného celkového počtu bodů bude mít lepší umístění žák s vyšším počtem bodů získaných z přijímací zkoušky z matematiky, v případě další shody pak s vyšším počtem bodů z přijímací zkoušky z českého jazyka, potom za prospěch na ZŠ v předmětu matematika, potom za prospěch na ZŠ z předmětu cizí jazyk a potom za prospěch na ZŠ z předmětu český jazyk.
 9. Výpočet hodnocení při přijímacím řízení za prospěch z předcházejícího vzdělání ve vybraných předmětech (viz. tabulka: Výpočet hodnocení dle jednotlivých předmětů za předcházející vzdělávání). Bodují se známky z Českého jazyka, Matematiky, Cizího jazyka a z Chování za 1. pololetí 8. třídy, za 2. pololetí 8. třídy a známky za 2. pololetí 9. třídy základní školy. Hodnoty všech bodů se sečtou. V případě, že výsledek bodového součtu záporný,  je dosažený počet bodů za prospěch z předchozího vzdělání stanoven na 0.

 

Výpočet hodnocení dle jednotlivých předmětů za předcházející vzdělávání

Předmět

Prospěch

Hodnocení

Matematika

Český jazyk

Cizí jazyk

 

 

výborný

4 body

chvalitebný

2 body

dobrý

0 bodů

dostatečný

-18 bodů

nedostatečný

-36 bodů

Chování

velmi dobré

0 bodů

uspokojivé

-18 bodů

neuspokojivé

-36 bodů

 

Předpokládané počty žáků přijímaných do 1. ročníku školního roku 2017/2018

Kód a název oboru

Zaměření

Počet

18–20–M/01 Informační technologie

Počítačové sítě

Informační systémy

Počítačová technika a robotika

30

23–41–M/01  Strojírenství

CAD – CAM technologie

30

23–45–M/01  Dopravní prostředky

Strojírenství pro automobilový průmysl

30

63–41–M/02 Obchodní akademie

Právo a daně

Finanční trhy

30

 

Bližší informace o jednotné přijímací zkoušce lez získat na stránce: http://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/-42269

Termínem pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání je 1. březen 2017.

 

V Bruntále dne 31. ledna 2017

 

Ing. Jan Meca
ředitel organizace

 

Veškeré související dokumenty naleznete v sekci Dokumenty.

nahoru
Vyhledávací formulář